رسانه شرق

مركز اطلاع رساني مناقصه و مزايده

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی آرشيو مناقصات متن كامل مناقصات سال 1387 كرسي چيني ساختمان و اجراي كانال تاسيسات

كرسي چيني ساختمان و اجراي كانال تاسيسات

نامه الکترونیک چاپ
دانشگاه آزاد اسلامي واحد كازرون
در نظر دارد عمليات كرسي چيني ساختمان بيمارستان آموزشي و همچنين اجراي كانالهاي مربوط به تاسيسات ساختمان مذكور را به صورت دستمزدي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.
لذا بدينوسيله از پيمانكاراني كه تمايل به اين امر دارند دعوت مي شود حداكثر به مدت يك هفته پس از درج اين آگهي جهت رويت محل و آگاهي از شرايط كار و همچنين دريافت و تحويل مدارك به دفتر معاونت عمراني دانشگاه آزاد اسلامي واحد كازرون مراجعه نمايند.
روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي واحد كازرون
تاريخ انتشار: 31/4/87
روزنامه: خبر جنوب (شيراز) - صفحه: 5
 

تلفن تماس

021-88932503

مشترك شويد

رضايت مشتريان

پارس پنگان (امير حسين حسامي)
از سال 1384 تا كنون كه مشترك رسانه شرق هستيم، دقت قابل قبول در رصد و يافتن مناقصات، سادگي در فرم ارسال اطلاعات و اطلاعات مفيد در خصوص تقويم نمايشگاه ها، استفاده از خدمات اين شركت را براي ما قابل قبول نموده است.
مرداد 1389

جستجو در مناقصات